1. GDPR
  2. Livsmedelsverksamhet
  3. Brister
  4. Kontakt
  5. Förhandsgranska
  6. Skicka in
Anmälan om brister i livsmedelshantering
Behandling av personuppgifter
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
Syftet med behandlingen är att hantera din anmälan och uppgifterna om dig behandlas därför på grund av
rättslig förpliktelse som kommunen har för att hantera din anmälan.

Dina uppgifter kommer att sparas enligt de lag- och arkiveringskrav som gäller inom verksamheten och
inom dataskyddsområdet.

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att viär skyldiga att göra
så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Österåkers kommun. Du har rätt att kontakta oss om
du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att
begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina
uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på miljoskydd@osteraker.se. Du når vårt
dataskyddsombud på dataskyddsombud@osteraker.se. Om du har klagomål på vår behandling av
dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
Anmälan om brister i livsmedelshantering
Här kan du lämna ett klagomål på verksamheter som är belägna i Österåkers kommun

Fyll i uppgifter om den livsmedelsverksamhet som du vill klaga på. Fyll i namnet och gatuadressen.

Alla fält som är markerade med *, är obligatoriska och måste fyllas i för att komma vidare i e-tjänsten
Anmälan om brister i livsmedelshantering
Här ska du tala om vad det är du vill klaga på.

Först väljer du vilken typ av brist det gäller, sedan får du berätta med egna ord.
Du har också möjligt att bifoga bilder. För att vi ska kunna bedöma klagomålet och göra
en utredning är det värdefullt att vi får in så detaljerade uppgifter som möjligt.
Välj typ av brist
Du kan ange upp till 4 olika brister.
Datum och tid när bristen observerades
Beskrivning
Bifoga bilder och filer
Här kan du, om du vill, bifoga bilder som visar det du klagar på. Tillåtna format är JPG-bilder (max 3 fil(er) och maxstorlek per fil 5 MB)
Anmälan om brister i livsmedelshantering
Kontakt
Det är värdefullt för miljöförvaltningen att kunna nå dig för kompletterande uppgifter.
Alla inkomna uppgifter, även dina kontaktuppgifter, registreras i vårt datasystem.
Dina uppgifter blir allmän handling
E-post
Jag vill ha en kopia på mitt klagomål skickad till min e-postadress