1. GDPR
  2. Personuppgifter
  3. Hälsoinformation
  4. Förhandsgranska
  5. Skicka in
Hälsouppgifter vid skolstart
Elevhälsans medicinska insats (EMI) arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande och inriktas på att
bevara och förbättra ditt barns fysiska och psykiska hälsa samt att medverka till att ditt barn får goda
förhållanden för sitt lärande. För att detta ska vara möjligt skulle vi vilja veta hur ditt barn mår eller om ni
behöver stöd och hjälp i något avseende. Det är också viktigt att få information om eventuella sjukdomar,
funktionshinder eller andra svårigheter som kan påverka skolgången och ha betydelse för inlärningssituationen.
Under ditt barns skoltid erbjuder EMI hälsobesök i förskoleklass, åk 4, åk 8 samt gymnasiet första året.

Dessa hälsouppgifter kommer att förvaras i skolhälsovårdsjournalen. Bara skolläkaren och skolsköterskan har tillgång till denna handling och vi har lagstadgad tystnadsplikt.

Tänk på att det är vårdnadshavare som i första hand måste ansvar för att informera lärare och övrig
skolpersonal om frågor som rör ditt barns hälsotillstånd. Om ni önskar så hjälper skolsköterskan
gärna till.

I förskoleklass erbjuder skolsköterskan en allmän hälsoundersökning. I undersökningen ingår kontroll av
längd-, vikt-, syn samt hörselkontroll. I samband med besöket genomförs även ett hälsosamtal och
uppföljning av eventuella tidigare hälsoproblem.
Fyll i hälsoblanketten i denna e-tjänst inför besöket.
Hälsobesök genomförs tillsammans med barn och vårdnadshavare
GDPR information
Behandling av personuppgifter.
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som personnummer, namn, hälsouppgifter
telefonnummer och e-postadress . Syftet med behandlingen är att hantera hälsouppgifterna
och uppgifterna om dig behandlas därför på grund av rättslig förpliktelse som kommunen
har för att hantera din information.

Dina uppgifter kommer att sparas enligt de lag- och arkiveringskrav som gäller inom verksamheten och
inom dataskyddsområdet. Klicka på länkarna nedan, för att läsa fullständga gallringsföreskrifter, samt.
information om GDPR.

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi
är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land
utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Kommunstyrelsen i Österåkers kommun. Du har rätt att kontakta oss om
du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att
begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina
uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på servicecenter@osteraker.se. Du når vårt
dataskyddsombud på dataskyddsombud@osteraker.se. Om du har klagomål på vår behandling av
dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
Österåkers kommun
Elevhälsans medicinska insats
Vårdnadshavare
Hälsouppgifter vid skolstart
Österåkers kommun
Elevhälsans medicinska insats
Vårdnadshavare
Hälsouppgifter vid skolstart
Följer ert barn nationella vaccinationsprogrammet?
Om nej, bifogar vaccinationsdokument
Vilket BVC har ni tillhört
Går ert barn på fritids
Trivs ert barn i skolan
Mår ert barn i allmänhet bra?
Kommentar
Har ditt barn svårigheter med något nedanstående?
Har ert barn?
Synnedsättning
Diabetes
Hörselnedsättning
Krampsjukdom
Längd-viktproblem
Allergi/Astma
Tal, språk
Annan överkänslighet
Koncentration
Eksem
Inlärning
Återkommande huvudvärk
Finmotorik (ex rita, klippa)
Återkommande magbesvär
Grovmotorik (ex springa, klättra)
Återkommande infektioner
Sömnbesvär
Oro/ ängslan
Pojkar: Finns båda
testiklarna i pungen
Kontroll av känslor
Pojkar: Trång förhud
Kost
Urin/avföring
Flickor: Könsstympad
Ärftlighet för skolios
Värk i axlar/nacke/rygg
Kamratrelationer
Beskriv de sjukdomar/besvär som ditt barn har enligt ovan, samt andra hälsoproblem:
Äter barnet någon medicin?
Om ja, ange vilken medicin:
Hur långt kan ditt barn simma?
meter
Går ditt barn på kontroll eller behandling inom vården, hos ex läkare/ sjuksköterska/ psykolog/ logoped?
Om ja, vilken mottagning och tidpunkt för senaste besök?
Övriga upplysningar ni vill lämna angående ert barns hälsa eller familjesituation
Har barnet haft kontakt med logoped? Kan vi i så fall vidarebefordra den uppgiften till Elevhälsan på skolan?
För att kunna bedöma ditt barns tillväxtdiagram behöver vi veta följande uppgifter:
Längd moder:
cm
Längd fader:
cm
Godkänner ni att skolsköterskan kallar vårdnadshavare till hälsobesök via sms / e- post