1. GDPR
  2. Personuppgifter
  3. Förhandsgranska
  4. Skicka in
Ansökan till Österåkers gymnasium
GDPR information
Behandling av personuppgifter.
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som personnummer, namn, telefonnummer
och e-postadress . Syftet med behandlingen är att hantera personuppgifterna
och uppgifterna om dig behandlas därför på grund av rättslig förpliktelse som kommunen
har för att hantera din information.

Dina uppgifter kommer att sparas enligt de lag- och arkiveringskrav som gäller inom verksamheten och
inom dataskyddsområdet. Klicka på länkarna nedan, för att läsa fullständga gallringsföreskrifter, samt.
information om GDPR.

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi
är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land
utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Kommunstyrelsen i Österåkers kommun. Du har rätt att kontakta oss om
du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att
begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina
uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på servicecenter@osteraker.se. Du når vårt
dataskyddsombud på dataskyddsombud@osteraker.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina
personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).
Ansökan till Österåkers gymnasium
Avser årskurs:
Önskat startdatum:
Elevens e-postadress
E-postl vårdnadsh. 1
E-post vårdnadsh. 2
Orsak till byte
VIKTIGT!
I din ansökan ska följande bilagor bifogas (kan scannas eller fotas av):

• Ditt slutbetyg från åk 9
• Individuell Studieplan från pågående utbildning
Här kan du ladda upp filer och dokument
Endast komplett ansökan behandlas.


Vid en eventuellt tillgänglig plats kommer ni att bli kontaktade av skolan.