1. GDPR
  2. Personuppgifter
  3. Hälsoinformation
  4. Förhandsgranska
  5. Skicka in
Hälsouppgifter årskurs 4
Elevhälsans medicinska insats (EMI) arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande och inriktas på att
bevara och förbättra ditt barns fysiska och psykiska hälsa samt att medverka till att ditt barn får goda
förhållanden för sitt lärande. För att detta ska vara möjligt skulle vi vilja veta hur ditt barn mår eller om ni
behöver stöd och hjälp i något avseende. Det är också viktigt att få information om eventuella sjukdomar,
funktionshinder eller andra svårigheter som kan påverka skolgången och ha betydelse för inlärningssituationen.
Under ditt barns skoltid erbjuder EMI hälsobesök i förskoleklass, åk 4, åk 8 samt gymnasiet första året.

I åk 4 erbjuder skolsköterskan en allmän hälsoundersökning. I undersökningen ingår kontroll av längd-,
vikt- samt ryggkontroll. I samband med besöket genomförs även att hälsosamtal och uppföljning av
eventuella tidigare hälsoproblem.

Fyll tillsammans i medföljande hälsouppgifter inför hälsobesöket.

Dessa hälsouppgifter kommer att förvaras i skolhälsovårdsjournalen. Bara skolläkaren och
skolsköterskan har tillgång till denna handling och vi har lagstadgad tystnadsplikt.

Tänk på att det är vårdnadshavare som i första hand måste ansvar för att informera lärare och övrig
skolpersonal om frågor som rör ditt barns hälsotillstånd. Om ni önskar så hjälper skolsköterskan
gärna till.

Skolsköterskan kontaktar er om behov föreligger en tid efter hälsobesöket. Ni är välkomna
att kontakta skolsköterskan om ni har frågor.
GDPR information
Behandling av personuppgifter.
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som personnummer, namn, hälsouppgifter
telefonnummer och e-postadress . Syftet med behandlingen är att hantera hälsouppgifterna
och uppgifterna om dig behandlas därför på grund av rättslig förpliktelse som kommunen
har för att hantera din information.

Dina uppgifter kommer att sparas enligt de lag- och arkiveringskrav som gäller inom verksamheten och
inom dataskyddsområdet. Klicka på länkarna nedan, för att läsa fullständga gallringsföreskrifter, samt.
information om GDPR.

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi
är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land
utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Kommunstyrelsen i Österåkers kommun. Du har rätt att kontakta oss om
du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att
begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina
uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på servicecenter@osteraker.se. Du når vårt
dataskyddsombud på dataskyddsombud@osteraker.se. Om du har klagomål på vår behandling av
dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
Österåkers kommun
Elevhälsans medicinska insats
Vårdnadshavare
Hälsouppgifter årskurs 4
Österåkers kommun
Elevhälsans medicinska insats
Vårdnadshavare
Hälsouppgifter årskurs 4
Går ditt barn på fritids?
Har ert barn vänner?
Har ert barn några fritidsintressen?
Är ert barn fysiskt aktiv?
Äter ert barn frukost innan skolan?
Äter ert barn skollunch?
Mår ert barn i allmänhet bra?
Kommentar
Har någonting förändrats i ert barns hälsa eller familjesituation sedan hälsobesök i förskoleklassen som
EMI bör känna till?
Har ditt barn svårigheter med något nedanstående?
Har ert barn?
Synnedsättning
Läs och skrivsvårigheter
Kamratrelationer
Återkommande huvudvärk
Kontroll av känslor
Återkommande magbesvär
Kost
Koncentration
Inlärning
Pojkar: Trång förhud
Sömn
Oro, ängslan
Simkunnighet 200 meter?
Stress
Nedstämdhet
Trivsel i skolan
Trivsel på fritids
Går ditt barn på kontroll eller behandling inom vården, hos ex läkare/ sjuksköterska/psykolog/logoped?
Om ja, vilken mottagning och tidpunkt för senaste besök?
Tar ert barn medicin regelbundet eller vid behov?
Om ja, ange vilken medicin och orsak:
Här kan du ladda upp digitala dokument och filer