1. GDPR
  2. Elevuppgifter
  3. Uppgifter om föräldrar för omyndig elev
  4. Förhandsgranska
  5. Skicka in
Ansökan om skolplats på språkintroduktion (IMS)
GDPR information
Behandling av personuppgifter.
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som personnummer, namn, telefonnummer
och e-postadress . Syftet med behandlingen är att hantera personuppgifterna
och uppgifterna om dig behandlas därför på grund av rättslig förpliktelse som kommunen
har för att hantera din information.

Dina uppgifter kommer att sparas enligt de lag- och arkiveringskrav som gäller inom verksamheten och
inom dataskyddsområdet. Klicka på länkarna nedan, för att läsa fullständga gallringsföreskrifter, samt.
information om GDPR.

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi
är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land
utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Kommunstyrelsen i Österåkers kommun. Du har rätt att kontakta oss om
du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att
begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina
uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på servicecenter@osteraker.se. Du når vårt
dataskyddsombud på dataskyddsombud@osteraker.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina
personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).
Ansökan om skolplats på språkintroduktion (IMS)
När kom eleven till Sverige?
LMA-kort giltigt tom:
Födelseland:
Modersmål:
Vilka andra språk kan eleven?
Behov av tolk
E-post till den som fyller i ansökan:
Eleven har en utsedd god man (Ja/nej):
Ansökan om skolplats på språkintroduktion (IMS)
Uppgifter om föräldrar för omyndig elev
Kontaktuppgifter annan person:
Relation:
E-post
Här kan du ladda upp filer och dokument