1. GDPR
  2. Personuppgifter
  3. Grund för anmälan
  4. Information kring anmälan
  5. Förhandsgranska
  6. Skicka in
Oro för barn
Genom att du lämnar in en anmälan om oro för barn behöver Österåkers kommun behandla de personuppgifter
som lämnas in i anmälan.
Syftet med behandlingen är en rättslig skyldighet att utreda en anmälan när det finns risk att ett barn under
18 år riskerar att fara illa. Om du inte är anonym behandlas dina uppgifter enligt de lag- och arkiveringskrav
som gäller inom verksamheten och inom dataskyddsområdet.

Personuppgiftsansvarig är Socialnämnden i Österåkers kommun.
Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära
rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära
radering av dina uppgifter.
Detta gör du enklast genom att kontakta oss på socialnamnden@osteraker.se . Du når vårt
dataskyddsombud på dataskyddsombud@osteraker.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina
personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
Oro för barn
Fyll i de uppgifter som du har tillgång till.
Barnet/ungdomen
Förnamn
Efternamn
Födelsedatum/Personnummer
Adress
Telefon
Vårdnadshavare 1
Förnamn
Efternamn
Adress
Telefon
Vårdnadshavare 2
Förnamn
Efternamn
Adress
Telefon
Uppgiftslämnare (lämna fälten tomma om du vill vara anonym)
Namn
Verksamhet
E-post
Telefon
Grund för anmälan
Vad gör att du anmäler just nu?
Hur länge har oro funnits?
Tror du att det är akut fara för barnet?
Om Ja, ange vilken
Är det något särskilt att beakta, när vi kontaktar barnet och / eller vårdnadshavarna?
Känner vårdnadshavaren/ vårdnadshavarna till att anmälan görs?
Känner barnet / ungdomen till att anmälan görs?
Jag kan medverka vid ett möte tillsammans med vårdnadshavare
Vad fungerar bra när det gäller barnets / ungdomens situation?
Övrigt
Anmälare
Namn
Verksamhet
E-post
Telefon
Här kan du bifoga filer som berör anmälan