1. Fastighetsuppgifter
  2. Anmälan avser 2
  3. Skicka in
Anmälan om eget omhändertagande av slam
Sökande
Fastighetsägare
Fastighetsuppgifter
Antalboende på fastigheten:
st
Uppgifter om avloppsanordningen
Slamavskiljarens volym:
Fabrikat:
Slutna tankens volym:
Slutna tankens volym:
Minireningsverkets fabrikat:
Avloppsanordningen godkänd år:
Uppgifter om egen behandling av slam
Skäl för anmälan
För handläggning av anmälan tas en avgift ut motsvarande två timavgifter (BDT-avlopp) resp. tre timavgifter (WC-avlopp) enligt gällande taxa för miljöbalken.
Underskrift
Datum
Namnförtydligande
Underskrift
Blanketten sänds till
Österåkers kommun Miljö- och hälsoskyddsenheten
18486 Åkersberga
Tel 08-540 813 00
miljoskydd@osteraker.se