1. GDPR
  2. Personuppgifter
  3. Hälsoinformation
  4. Förhandsgranska
  5. Skicka in
Hälsouppgifter gymnasiet åk 1
Elevhälsans medicinska insats (EMI) arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande och inriktas på att
bevara och förbättra ditt barns fysiska och psykiska hälsa samt att medverka till att ditt barn får goda
förhållanden för sitt lärande. För att detta ska vara möjligt skulle vi vilja veta hur ditt barn mår eller om ni
behöver stöd och hjälp i något avseende. Det är också viktigt att få information om eventuella sjukdomar,
funktionshinder eller andra svårigheter som kan påverka skolgången och ha betydelse för inlärningssituationen.
Under ditt barns skoltid erbjuder EMI hälsobesök i förskoleklass, åk 4, åk 8 samt gymnasiet första året.

I gymnasiet erbjuder skolsköterskan en allmän hälsoundersökning. I undersökningen ingår kontroll av
längd-, vikt-,ryggkontroll samt uppföljning av vaccinationer givna i grundskolan. I samband med besöket
genomförs även att hälsosamtal och uppföljning av eventuella tidigare hälsoproblem

Fyll tillsammans i medföljande hälsouppgifter inför hälsobesöket.

Dessa hälsouppgifter kommer att förvaras i skolhälsovårdsjournalen. Bara skolläkaren och
skolsköterskan har tillgång till denna handling och vi har lagstadgad tystnadsplikt.

Tänk på att det är vårdnadshavare som i första hand måste ansvar för att informera lärare och övrig skolpersonal
om frågor som rör ditt barns hälsotillstånd. Om ni önskar så hjälper skolsköterskan gärna till.

Skolsköterskan kontaktar er om behov föreligger en tid efter hälsobesöket.
Ni är välkomna att kontakta skolsköterskan om ni har frågor.
GDPR information
Behandling av personuppgifter.
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som personnummer, namn, hälsouppgifter
telefonnummer och e-postadress . Syftet med behandlingen är att hantera hälsouppgifterna
och uppgifterna om dig behandlas därför på grund av rättslig förpliktelse som kommunen
har för att hantera din information.

Dina uppgifter kommer att sparas enligt de lag- och arkiveringskrav som gäller inom verksamheten och
inom dataskyddsområdet. Klicka på länkarna nedan, för att läsa fullständga gallringsföreskrifter, samt.
information om GDPR.

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi
är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land
utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Kommunstyrelsen i Österåkers kommun. Du har rätt att kontakta oss om
du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att
begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina
uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på servicecenter@osteraker.se. Du når vårt
dataskyddsombud på dataskyddsombud@osteraker.se. Om du har klagomål på vår behandling av
dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
Österåkers kommun
Elevhälsans medicinska insats
Till vårdnadshavare/ Elev
Hälsouppgifter gymnasiet åk 1
Österåkers kommun
Elevhälsans medicinska insats
Till vårdnadshavare/ Elev
Hälsouppgifter gymnasiet åk 1
Vilken skola gick du senast i? (namn på skolan och kommunen)
Går du på regelbunden kontroll, behandling, utredning hos läkare, psykolog, sjukgymnast?
Om ja, varför och till vem?
Tar du medicin regelbundet eller vid behov?
Om ja, vilken och orsak
Har du följt nationellt vaccinationsprogram?
Här kan du bifoga dokumentet digitalt
Om nej, bifoga vaccinationsdokument
Har du ungdom vänner ?
Mår du i allmänhet bra ?
Går du på regelbundna fritidsaktiviteter?
Är du ungdom fysiskt aktiv ?
Äter du frukost innan skolan?
Äter du skollunch ?
Följande frågor riktar sig till eleven och fylls i tillsammans med vårdnadshavare
Har du något av nedanstående:
Har du besvär/svårigheter med något av nedanstående:
Astma/allergi/eksem
Värk i axlar/nacke/rygg
Annan överkänslighet
(tex födoämnesallergi)
Ärftlighet för skolios
Diabetes
Idrottsskador
Krampsjukdom (epilepsi)
Återkommande huvudvärk
Akne
Återkommande infektioner
Synnedsättning
Åkerkommande magbesvär
Hörselnedsättning
Oro/ängslan/stress/nedstämdhet
Längd- och viktproblem
Sömnbesvär
Pojkar: Trång förhud
Koncentration/inlärning
Tjejer: Könsstympad
Läs- eller skrivsvårigheter
Tjejer: Besvär vid mens
Äter du frukost på skoldagar?
Tjejer: Avstå från skola eller
andra aktiviteter på grund av
mensvärk?
Äter du lunch på skoldagar?
Har ni övriga upplysningar ni vill lämna angående ert barns hälsa eller familjesituation? (tex. separation, kris)
Har ungdomen haft kontakt med logoped? Kan EMI i så fall vidarebefordra den uppgiften till Elevhälsan på skolan
Om ja, ev. dokument från logoped
Godkänner ni som vårdnadshavare att skolsköterskan kallar ert barn till hälsobesök via sms / e- post
Övriga upplysningar