1. GDPR
  2. Autogiroanmälan
  3. Skicka in
Anmälan autogiro
Autogiroanmälan avser inte leverantörer utan kunder som får fakturor från kommunen för ex hemtjänst och barnomsorg mm.
Behandling av personuppgifter
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
Syftet med behandlingen är att hantera din anmälan och uppgifterna om dig behandlas därför på grund av
rättslig förpliktelse som kommunen har för att hantera din anmälan.

Dina uppgifter kommer att sparas enligt de lag- och arkiveringskrav som gäller inom verksamheten och
inom dataskyddsområdet.

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att viär skyldiga att göra
så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Kommunstyrelsen i Österåkers kommun. Du har rätt att kontakta oss om du vill
ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att
begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.
Detta gör du enklast genom att kontakta oss på ekonimi@osteraker.se. Du når vårt dataskyddsombud
på dataskyddsombud@osteraker.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt
att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten.
Autogiroanmälan, medgivande
Nu finns möjligheten att göra din autogiroanmälan via e-formulär istället för via blankett.
Du legitimerar dig enkelt med mobilt BankID.