1. Fastighetsuppgifter
  2. Anmälan avser
  3. Förhandsgranska
  4. Skicka in
Klagomålsblankett
Uppgiftslämnare
E-post
Störningskälla/ fastighetsägare/ hyresvärd
1. Vad orsakar störningen?
Kryssa i den ruta som klagomålet gäller och beskriv i rutan under vilken typ av störning det rör sig om och var den förekommer. Försök att beskriva störningen så exakt som möjligt.
2. När sker störningen och hur ofta förekommer den, d v s hur omfattande är störningen?
3. Vilka besvär upplever du på grund av störningen?
4a Vid vilka tillfällen har du kontaktat fastighetsägare/verksamhetsutövare angående störningen?
4b Vad fick du för svar?
(t.ex. fick du besked om någon åtgärd skulle vidtas och i sådana fall när?)