1. GDPR
  2. Anm Matfögiftning
  3. Symptom upphör
  4. Förhandsgranska
  5. Skicka in
Anmälan om matförgiftning
Anmälan gäller för livsmedelsverksamheter i Österåkers kommun.
Behandling av personuppgifter
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
Syftet med behandlingen är att hantera din anmälan och uppgifterna om dig behandlas därför på grund av
rättslig förpliktelse som kommunen har för att hantera din anmälan.

Dina uppgifter kommer att sparas enligt de lag- och arkiveringskrav som gäller inom verksamheten och
inom dataskyddsområdet.

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att viär skyldiga att göra
så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Österåkers kommun. Du har rätt att kontakta oss om
du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att
begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina
uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på miljoskydd@osteraker.se. Du når vårt
dataskyddsombud på dataskyddsombud@osteraker.se. Om du har klagomål på vår behandling av
dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
Anmälan om matförgiftning
Anmälan gäller för livsmedelsverksamheter i Österåkers kommun.
Uppgiftslämnarens personuppgifter
E-post
Uppgiftslämnarens koppling till den insjuknade:
Information från den insjuknade
Vilka symtom har du eller har du haft? Ange med nummer i vilken ordning symtomen kom (1, 2 , 3 osv).
Diarré
Kräkning
Feber
Magsmärtor
Åt du ensam eller i sällskap med andra?
Ja
Nej
Om nej, hur många personer ingick i sällskapet?
Blev flera sjuka?
Ja
Nej
Om ja, uppmana dem gärna om att inkomma med en egen anmälan.
Har du besökt läkare, sökt sjukvård eller lämnat prov (avföring, blodprov etc.)?
Ja
Nej
Information: Vid vissa fall av matförgiftningar kan provtagning komma att bli aktuell.
Finns det andra sjuka i din nära omgivning?
Ja
Nej
Om ja, vilken sjukdom/vilka sjukdomar?
Har du varit utomlands?
Ja
Nej
Om ja, var och när?
Har du kvar något av det aktuella livsmedlet hemma?
Ja
Nej
Information: Om ja spara det gärna i kyl eller frys så länge
Äter du läkemedel, har försvagat immunförsvar, mag-tarm problem etc.?
Ja
Nej
Har du barn på förskola eller i skola?
Ja
Nej
Om ja, går det magsjuka på förskolan/ skolan?
Ja
Nej
Har du druckit vatten från egen brunn?
Ja
Nej
Har du någon allergi/överkänslighet mot livsmedel?
Ja
Nej
Har du husdjur eller har du varit i kontakt med djur, t.ex. reptiler, fåglar eller katter?
Ja
Nej
Om ja, ange djurslag:
Har du ätit grillat kött?
Ja
Nej
Har du badat i insjö, pool, hav eller annat?
Ja
Nej
Bifoga bilder och filer
Här kan du, om du vill, bifoga bilder. Tillåtna format är JPG-bilder (max 3 fil(er) och maxstorlek per fil 5 MB)
Anmälan om brister i livsmedelshantering
Kontakt
Det är värdefullt för miljöförvaltningen att kunna nå dig för kompletterande uppgifter.
Alla inkomna uppgifter, även dina kontaktuppgifter, registreras i vårt datasystem.
Dina uppgifter blir allmän handling
E-post
Jag vill ha en kopia på mitt klagomål skickad till min e-postadress