1. Fastighetsuppgifter
  2. Anmälan avser 2
  3. Skicka in
Anmälan om eget omhändertagande av slam
Sökande
Fastighetsägare
E-post
E-post
Fastighetsuppgifter
Antalboende på fastigheten:
st
Behandling av personuppgifter

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som personnummer, namn, adress,fastighetsbeteckning,
telefonnummer och e-postadress. Syftet med behandlingen är att hantera din ansökan och uppgifterna om dig
behandlas därför på grund av rättslig förpliktelse som kommunen har för att hantera din ansökan.

Uppgifterna om dig samlas in i ansökningsblanketten och eventuellt från fastighetsregister. Dina uppgifter
kommer att sparas enligt de lag- och arkiveringskrav som gäller inom verksamheten och inom dataskyddsområdet.

Om du behöver betala en avgift delas uppgifterna även med Kommunstyrelsens kontor som har hand om fakturering.
Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så
enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Österåkers kommun, Miljö- och hälsoskyddsavdelningen, i Österåkers kommun. Du har rätt
att kontakta oss omdu vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring
eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.
Detta gör du enklast genom att kontakta oss på miljoskydd@osteraker.se.
Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@osteraker.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina
personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
Uppgifter om avloppsanordningen
Slamavskiljarens volym:
Fabrikat:
Slutna tankens volym:
Slutna tankens volym:
Minireningsverkets fabrikat:
Avloppsanordningen godkänd år:
Uppgifter om egen behandling av slam
Skäl för anmälan
För handläggning av anmälan tas en avgift ut motsvarande tre timavgifter enligt gällande taxa för miljöbalken.